Riečne kurzy

Naše výcvikové centrum organizuje Základný bezpečnostný výcvik na získanie odbornej spôsobilosti pomocného lodníka, potrebný na získanie práce na lodi vnútrozemskej plavby (riečne kurzy). Výcvik vychádza z nových požiadaviek Vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby č.381/2021 Z. z.

Výcvik sa skladá zo 6 kurzov:

  1. Záchranné prostriedky na palube plavidla a ich funkcia
  2. Špeciálne pracovné prostredie na palube plavidla 
  3. Hasenie požiaru na palube plavidla
  4. Riziká na palube spôsobené hlukom
  5. Narábanie s nebezpečným materiálom na palube plavidla
  6. Základné pravidlá poskytovania prvej pomoci 

Minimálny počet účastníkov je 5 osôb.

Výcvik trvá tri dni a prebieha v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Cena – 420 EUR

 

Najbližšie termíny Základného bezpečnostného výcviku pre pomocných lodníkov – riečnych kurzov:

Na kurzy sa môžete prihlásiť TU