Kurzy STCW 1978/2010

Medzinárodná dohoda o výcviku, vydávaní preukazov spôsobilosti a držaní strážnej služby pre námorníkov, 1978 a doplnená v r. 1995 a v r. 2010, zaviedla pre všetkých členov posádok námorných lodí povinnosť absolvovať tzv. Basic Safety Training, ktorý pozostáva zo štyroch základných kurzov, ako nasleduje nižšie:                                                                                                                                                                                                                                                                                             

BASIC SAFETY TRAINING:

1. Osobná bezpečnosť a sociálna zodpovednosť (Personal Safety and Social Responsibility) – IMO 1.21

2. Základy prvej pomoci (Elementary First Aid) – IMO 1.13

3. Osobné záchranné techniky (Personal Survival Techniques) – IMO 1.19

4. Protipožiarny kurz, základný stupeň (Basic Fire Fighting) – IMO 1.20

Tieto kurzy sa podľa požiadaviek uvedenej konvencie majú absolvovať ešte pred nalodením na námornú loď. Kurzy sa týkajú ako profesionálnych námorníkov – dôstojníkov a mužstva, tak aj obslužného personálu, hudobníkov, fotografov atď. Pre človeka, ktorý v živote nebol na námornej lodi, sú tieto kurzy veľmi dobrým úvodom do lodnej problematiky pokiaľ ide o jeho vlastnú bezpečnosť.                    

Uvedené štyri základné kurzy organizujeme v Bratislave a preukazy spôsobilosti po ich absolvovaní vydáva Námorný úrad (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR).                                                                                                                                                                                                                                                                 

Okrem týchto základných kurzov v Bratislave organizujeme ďalšie kurzy:

5. Protipožiarny kurz – pokročilý stupeň (Advanced Fire Fighting) – IMO 2.03

6. Zvládanie davu v krízových situáciách (Crowd and Crisis Management) – IMO 1.28 / 1.29

7. Zdravotnícka prvá pomoc (Medical First Aid) – IMO 1.14 – vyšší stupeň poskytovania prvej pomoci, tento kurz je potrebný len pre určité funkcie

8. Oboznámenie sa s bezpečnostnými rizikami (Security Awareness Training) – IMO 3.27 – musí ho mať každý člen posádky námornej lode od profesionálnej posádky po chyžnú.

9. Námorník určený na vykonávanie bezpečnostných povinností (Seafarer with Designated Security Duties) – IMO 3.26


cropped-kormidlo.jpg