Námorný jachting

Kurz – Veliteľ námorného rekreačného plavidla 

Námorné rekreačné plavidlo je plavidlo určené na rekreačné účely s dĺžkou do 24 m.

Odborná spôsobilosť veliteľa námorného rekreačného plavidla sa podľa oblasti plavby člení na tieto stupne:

a) stupeň A – veliteľ rekreačného plavidla oceánskej plavby, joprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori bez obmedzenia (oblasť plavby A).

b) stupeň B – veliteľ rekreačného plavidla morskej plavby, je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby B).

c) stupeň C – veliteľ rekreačného plavidla pobrežnej plavby, je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby C) a je oprávnený vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4 stupne Beaufortovej stupnice.

 

Na získanie preukazu odbornej spôsobilosti potrebujete:
Stupeň C
1. Absolvovať povinný kvalifikačný kurz na stupeň C.
2. Vykonať praktickú skúšku pod vedením inštruktora menovaného Ministerstvom dopravy SR.
3. Preukázať plavebnú prax na mori na rekreačnom plavidle poháňanom plachtami najmenej 200 námorných míľ alebo 100 hodín plavby na rekreačnom plavidle poháňanom motorom.
4. Ak nemáte námornú prax, absolvovať týždenný praktický výcvik v Chorvátsku zakončený praktickou skúškou.
5. Úspešne vykonať teoretickú skúšku na stupeň C.
6. Byť držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu.

Stupeň B
1. Absolvovať kvalifikačný kurz na stupeň B.
2. Byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C).
3. Preukázať plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najmenej 2 000 námorných míľ, z toho najmenej 1 000 námorných míľ vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C).
4. Úspešne vykonať teoretickú skúšku na stupeň B.
5. Byť držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu.

Stupeň A
1. Absolvovať kvalifikačný kurz na stupeň A.
2. Byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B).
3. Preukázať plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najmenej 5 000 námorných míľ, z toho najmenej 3 500 námorných míľ vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B).
4. Úspešne vykonať teoretickú skúšku na stupeň A.
5. Byť držiteľom všeobecného osvedčenia rádiotelefonistu.

Plavebná prax sa preukazuje predložením jachtárskej knižky, potvrdeným zoznamom členov posádky, kópiou časti lodného denníka so zoznamom členov posádky potvrdenou veliteľom rekreačného plavidla alebo potvrdeným prehľadom plavebnej praxe. Ak podľa týchto údajov nemožno plavebnú prax preukázať, uchádzač predloží ďalšie doklady o plavbe v danej oblasti a o osobách prítomných na rekreačnom plavidle. Po predložení týchto dokladov možno uznať plavebnú prax vykonanú aj na rekreačnom plavidle plávajúcom pod štátnou vlajkou iného štátu.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Predmety, ktoré sú náplňou teoretického kurzu a skúšky:

– námorné právo a Medzinárodné pravidlá pre zabránenie zrážkam na mori – COLREG1972
– navigácia
– meteorológia
– angličtina
– plavebná náuka – vrátane plachetníc
– zdravoveda

 

Teoretická časť kurzu trvá od štvrtka do nedele. Termíny konania sú uvedené v prihláške. Po zaslaní online prihlášky Vám pošleme podrobné informácie o kurze, časovom rozvrhu kurzu a mieste konania. 

 

Termíny konania kurzu a prihláška TU

Cena kurzu je 420,- EUR + kolok 40,- EUR.                    

 

Termíny teoretického kurzu:

16.05. – 19.05.2024

20.06. – 23.06.2024

Skúška z teoretickej časti pred komisiou menovanou Námorným úradom:

27.05.2024

01.07.2024   

Praktická časť – plavba na mori + praktická skúška sa bude konať v termínoch:                                                                                 

zakrátko budú oznámené   

 

Poplatok za služby kapitána je 120 EUR/deň nezávisle na veľkosti lode a počte účastníkov plavby. Výsledná cena za praktickú časť závisí od ceny prenájmu plavidla a bude určená po objednaní prenájmu plavidla.

Pre účastníkov kurzu, ktorí už majú potrebnú námornú prax, je možnosť vykonať praktickú skúšku u skúšobného komisára povereného Námorným úradom na Jaroveckom ramene Dunaja.

Poplatok za praktickú skúšku (na mori alebo na Jaroveckom ramene) je 150 EUR.

Termíny pre Jarovecké rameno:

……